Seneste artikler

Radon

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i større eller mindre grad i alle boliger. Den trænger ind i boligen gennem revner og utætheder i kældervægge og gulve, der ligger mod jorden. En høj koncentration af radon kan være farligt og føre til sygdomme som lungekræft.

Radon kan trænge ind stuen fra undergrunden
Radon trænger op fra undergrunden og ind i boligen. Man kan hverken se, lugte, høre eller mærke radon.

Hvad er radon?

Radon findes naturligt i undergrunden og dannes fra grundstoffet radium (grundstof nummer 88). Det findes i alle boliger, men koncentrationen af radon varierer en del. Gasarten siver op fra jorden og ind gennem revner i boligens fundament eller kældervægge.

Man kan hverken se, føle, lugte eller smage radon, men da det kan være kræftfremkaldende, er det vigtigt at være opmærksom på radonniveauet i din bolig.

Er radon farligt?

Et for højt radonniveau i boligen kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Indånding af radon kan beskadige celler i luftveje og lunger, og det øger risikoen for lungekræft.

Vidste du…

I Danmark er radon den næst hyppigste enkeltårsag til lungekræft lige efter tobaksrygning. Det anslås, at radon hvert år er medvirkende til, at 300 danskere får lungekræft.

Ifølge Sundhedsstyrelsen tager det typisk 10 til 40 år at udvikle radonrelateret lungekræft. Er du ryger, har du i forvejen 25 gange større risiko for lungekræft, end hvis du er ikke ryger. De fleste tilfælde af radonrelatereret lungekræft sker i en kombination mellem rygning og radon.

En undersøgelse foretaget af bl.a. Kræftens Bekæmpelse peger også på, at børn sandsynligvis har en øget risiko for akut lymfatisk leukæmi, hvis de udsættes for meget radon. Undersøgelsen kræver dog stadig flere studier, før det kan siges med sikkerhed.

Radon i boliger

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at mængden af radon ikke overstiger 100 Bq/m3 inde i boligen. Den eneste måde at kende det præcise niveau i den enkelte bolig er ved at måle det.

Måleenheden for radioaktivitet hedder becquerel opkaldt efter den franske fysiker Henri Becquerel. Man måler radon i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3).

Nogle jordarter giver større risiko for højt radonniveau end andre. Er din bolig bygget på morænesand, moræneler eller smeltevandsgrus er risikoen størst, da netop disse jordarter afgiver mest radon.

Radon trænger op i boligen gennem de flader, der har kontakt med jorden. Har boligen en kælder, vil denne derfor være mest udsat. Men en kælder er samtidig med til at skåne stueetagen, da den kan fungere som ventilation.

Vidste du…

Et hus med kælder har lavere risiko for radon i beboelsesarealet end huse uden kælder, hvor stueetagen er placeret på jorden.

Radon i Danmark

I 2001 blev der lavet en landsdækkende undersøgelse i Danmark, som viste, at ca. 350.000 villaer har et radonniveau, der kommer over de 100 Bq/m3. Gennemsnitsniveauet for villaer ligger på 77 Bq/m3, mens det for flerfamiliehuse, som fx lejligheder, ligger på 18 Bq/m3.

Undersøgelsen kortlagde radonforholdene i danske boliger ved at foretage en lang række målinger i hele landet. Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse stod bag kortlægningen.

De daværende kommuner blev her inddelt i radonklasser fra 0 (laveste radonniveau) til 4 (højeste radonniveau).

Det er vigtigt at bemærke, at radonniveauet kan svinge en del fra bolig til bolig, og inddelingen i radonklasser bygger på stikprøvemålinger i de daværende kommuner. Klassificeringen er derfor kun med til at give en indikation af, hvor stor risikoen er i området.

Kort over radonklasser i Danmark
Kortet viser inddelingen af radonklasser baseret på undersøgelsen fra 2001. Se et stort radonkort her.

Hvordan måler man radon i hjemmet?

Hvis du vil kende det præcise radonniveau i din bolig, skal du lave en radonmåling. Det tager 2 til 3 måneder at gennemføre målingen, og det skal ske i fyringssæsonen, dvs. fra oktober til april.

Du kan bestille radonmålere hos en række forskellige virksomheder. Du sætter selv målerne op i din boligs forskellige opholdsrum. Når måleperioden er slut, sender du målerne tilbage til virksomheden, som analyserer resultatet.

Følg altid de anvisninger, der følger med målerne, så du er sikker på, at resultatet bliver så præcist som muligt.

Husk…

Det er vigtigt, at du får målt årsmiddelværdien, så du ud fra denne kan vurdere hvilke tiltag, der giver mening at lave i din bolig.

Hvordan kan du mindske radon i hjemmet?

Alt efter hvor højt radonniveauet er i din bolig, er der forskellige ting, du kan gøre for at mindske det.

 • Hvis din boligs radonniveau ikke overstiger 100 Bq/m3:
  Niveauet er under WHOs fastsatte grænse, og du behøver derfor ikke gøre noget særligt. Det er dog altid en god idé at lufte ud jævnligt, så luften i boligen blandes med udeluften, og radonniveauet derved sænkes.
 • Hvis din boligs radonniveau er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3:
  Energistyrelsen anbefaler, at du igangsætter mindre tiltag, så niveauet kan komme ned under 100 Bq/m3. Det kan fx være ved at skabe mere ventilation i boligen ved brug af udeluftventiler eller udsugning på badeværelset. Eller ved at tætne evt. revner og utætheder i gulv og kældervægge samt tætne døre og rør mellem kælder og stueplan.
 • Hvis din boligs radonniveau ligger over 200 Bq/m3:
  Energistyrelsen anbefaler, at du igangsætter mere effektive tiltag. Du kan fx få installeret et radonsug, der via et rør suger radon op fra under gulvet og op over husets tag. Eller et radonmembran, der kan tætne din bolig mod terrænet.
Åbent vindue giver udluftning i boligen
Hyppig udluftning er med til at sænke radonniveauet i din bolig.

Sikring mod radon

Radon trænger ind i boligen fra jorden gennem utætheder i konstruktionen. Dette skyldes temperaturforskellen mellem luften ude og inde, som skaber et svagt undertryk i huset og derfor leder radon ind i boligen. Tætheden af boligens konstruktion er derfor vigtig, og nyere huse er typisk mere beskyttet end ældre.

I 1995 kom de første krav og anbefalinger til radon med i bygningsreglementet, og i 1998 tilføjede man også krav om radonsikring til bygningsreglementet for småhuse (villaer, rækkehuse og kædehuse). Her tilførte man skærpede regler om radonsikring i bygningsreglementet med et max. indhold på 200 Bq/m3. I bygningsreglementet for 2010 var max. sat ned til 100 Bq/m3 efter WHOs nye anbefalinger.

Boligens byggeår har altså betydning for radonrisikoen. Det skal dog understreges, at selvom der i bygningsreglementet for nybyggede huse er høje krav til sikring, så er det ikke altid, at radonniveauet holder sig under de 100 Bq/m3. Selv små konstruktionsfejl kan skabe utætheder, så radon alligevel kan trænge ind i hjemmet.

Krav til radonsikring i nybyg

Hvis du bygger et nyt hus, har du ansvar for, at bygningsreglementet bliver overholdt. Du kan finde det gældende reglement på bygningsreglementet.dk

Hvis du køber et nybygget hus, er det bygherren, der har ansvaret. Måler du, at radonniveauet er over 100 Bq/m3, er det derfor bygherre, der skal sørge for, at bringe niveauet ned.

Helt kort om radon

Få hurtigt overblik over de mest almindelige spørgsmål om radon i hjemmet.

Hvad er radon?

Radon er et radioaktivt stof, som naturligt findes i undergrunden.

Hvor kommer radon fra?

Det trænger op fra undergrunden og ind i boligen gennem revner og små utætheder i boligens fundament eller kældervægge.

Hvilke symptomer er der på radon?

Der findes ingen tegn eller symptomer på radon, da man hverken kan se, lugte, høre eller mærke det i boligen.

Hvor farligt er radon?

En høj koncentration af radon i boligen kan være særdeles sundhedsskadeligt og bl.a. føre til lungekræft.

Hvordan måler man radon?

Man måler radon i becquerel pr. kubikmeter eller Bq/m3. For at kende radonkoncentrationen i sin bolig skal man lave målinger i boligens beboelsesareal. Flere virksomheder udbyder radonmålinger, hvor du får tilsendt målerne og selv sætter dem op. Målingen skal foregå i to til tre måneder i fyringssæsonen.

Hvilke grænseværdier er der?

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler i dag, at radonniveauet i boligen ikke overstiger 100 Bq/m3.

Hvor findes der radon i Danmark?

Der findes radon overalt i de danske hjem, men koncentrationen kan svinge en del fra område til område. Dette skyldes bl.a. at jordarten er forskellig rundt omkring i landet, og nogle jordarter afgiver mere radon end andre.

Hvad er en radonklasse?

I 2001 blev der lavet en landsdækkende undersøgelse af radonniveauet i Danmark. På baggrund af stikprøver i de daværende kommuner inddelte man kommunerne i forskellige radonklasser fra 0 (laveste radonrisiko) til 4 (højeste radonrisiko).

Er der radon i lejligheder?

Radon trænger ind gennem kældergulve, kældervægge eller i stueetagen, hvis der ikke er en kælder. Risikoen for højt radonniveau i lejligheder, der ligger på første sal og derover, er derfor begrænset og kommer sjældent over 100 Bq/m3.

Del din oplevelse med os på Trustpilot.

Til top

Gør et godt køb med Bolighed Købermægler

Gør et godt køb

En ejendomsmægler er altid på sælgers side. Vi er på din side i købsprocessen. Stå stærkt i en forhandling med Bolighed Købermægler.

Vi er på din side i boligkøbet. Stå stærkt i en forhandling med Bolighed Købermægler.

 • Få hjælp til prisforhandling
 • Få tjekket boligens stand
 • Få hjælp med de vigtige papirer
Chat ikon