Hustyp – Lavenergihus

Lavenergihus fra ca. 2006 til nu

Lavenergihuse bygget fra 2006 og frem til i dag er miljøvenlige, velisolerede huse med moderne løsninger. Dette er med til at gøre det til en attraktiv hustype blandt boligsøgere. Overvejer du at købe et hus af denne type, kan du her se, hvordan lavenergihusene typisk er opbygget, og hvad du evt. skal være opmærksom på i forhold til konstruktion, materialer og vedligehold.

Gulve og fundament

 • Fundamentet på lavenergihuset er bygget af bloksten eller beton. Dette er ført ned til frostfri dybde på 90 cm. Der ligger en støbt betonplade nederst under parkettrægulvet efterfulgt af lægter, som gulvbrædderne er sømmet fast på (strøer). Gulvet kan være isoleret med 50 mm mineraluld mellem lægterne.
 • Et isoleringslag adskiller jordbunden og betonen fra hinanden, og for at forhindre at fugt fra jorden trænger op i isoleringslaget og betonpladen er der under isoleringen lagt et kapillarbrydende lag af groft grus eller små lerkugler (letklinker). Hvis isoleringen er udført med polystyren eller letklinker, kan den være kapillarbrydende i sig selv.
 • Trægulvet kan også være udført som et såkaldt svømmende gulv. Dette betyder, at gulvbrædderne er lagt direkte på betonpladen. Mellem betonen og gulvet er der muligvis lagt et støjdæmpende og fugtstandsende lag.
  OBS. Hvis der er gulvvarme under trægulvet, kan der opstå lidt større revner i trægulvet om vinteren, da gulvvarmen udtørrer træbrædderne på lægterne.
 • Hvis gulvet er beklædt med fliser, er de muligvis lagt direkte på betonpladen, som måske er forsynet med gulvvarme, hvorimod badeværelsesgulvet højst sandsynligt har gulvvarme.
 • Rundt om bygningen er der sandsynligvis lagt et dræn, som kan forhindre at der opstår fugt i fx soklen, fundamentet og eventuelle kældervægge.
 • Huset har måske niveaufri adgang. Er dette tilfældet, er der lagt en rende med afløb rundt om hele huset. Renden fungerer som en slags voldgrav med riste, som forbinder terræn og døråbninger. Hvis der derimod er en rampe op til indgangspartiet, er afløbskanalen blot lagt ved dørene.
  OBS. Hvis huset har niveaufri adgang, skal du være opmærksom på, at denne installation kræver omhyggelig dræning omkring huset for at undgå fugtskader fra indtrængende vand.

Vægge

 • Lavenergihusets ydervægge består typisk af tykke og isolerede hulmure udført med tegl, letbeton eller kraftigt isolerede træskeletvægge med en indbygget dampspærre, som sikrer fundamentet mod fugt. Huset er ekstra beskyttet mod fugt ved gennembrydninger, fx ovenlysvinduer, og omkring dampspærren er der tætte samlinger, som beskytter installationen.
  OBS. Hvis dampspærren ved samlingen af loft og gulv er utæt, kan varmeforbruget muligvis forøges og hvidmalede vægge kan udsættes for sorte striber (støvfigurer). Desuden kan dampspærren være utæt ved gennemføringer, hvis den ikke er monteret korrekt på et fast underlag.
 • De indvendige vægge er typisk bygget af gasbeton eller som skeletvægge beklædt med gipsplader.
 • Det er et krav at vægge i vådrumszoner er vandtætte. Så hvis boligens vådrum er udført med en konstruktion af skeletvægge, skal konstruktionen være tætnet mod vand og udført med mindst 1 mm tyk vådrumsmembran bag fliser.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på lavenergihuset.

Tag

 • Lavenergihusets tag er typisk belagt med tegl, betontagsten, eternit eller stålplader, og er ved alle tagdækninger forsynet med et undertag. Taget kan dog også være belagt med tagpap uden undertag.
  OBS. Flade tagkonstruktioner belagt med tagpap vil i højere grad være udsat for vandskader, fordi vand og sne ligger på taget i længere tid end huse med stejlere taghældning. Desuden kan vand trænge ind gennem utætheder i tagpappen. I ganske få tilfælde findes der flade tage, som er bygget med en særlig dampspærre, som løbende fjerner ophobet fugt via solpåvirkning i stedet for via ventilation. Hvis dette er tilfældet, skal du sikre dig, at hele tagfladen får sol det meste af dagen. Beskær eller fjern derfor træer, der skygger for tagfladen.
 • Indvendige lofter følger enten tagfladen i form af skrå lofter eller kan være vandrette med ubenyttede tagrum. Husets skorsten er muret og ofte kalket.
  OBS. Tagrum, der ikke benyttes, og som har fast undertag af træplader, har større risiko for fugtpåvirkning og dermed mørkfarvning ved tagfod og tagkip. Tagfoden skal være beskyttet med vindpap eller en plade for at sikre isoleringsevnen og fri luftpassage ved tagfoden. Desuden skal der være ventilation ved tagryggen eventuelt i form af et snefangsbånd, som forhindrer fygesne i at trænge ind under taget.OBS. Ved gennemføringer i loftet kan dampspærren være utæt, specielt omkring eventuelle indbyggede spots.

Installationer

 • Lavenergihuset ventileres automatisk af et varmegenvindingsanlæg, som betyder, at varmen i ventilationsluften genanvendes. Desuden kan huset være forsynet med et solvarmeanlæg til brugsvand og eventuelle solceller. Alternativt kan der være installeret jordvarme. Fordelingen af varmen i huset sker typisk gennem gulvvarme- eller luftvarmeanlæg.
  OBS. Er der gulvvarme og store vinduespartier, kan solindfaldet vanskeliggøre at regulere temperaturen indenfor.

Vedligeholdelse

 • Lavenergihuset kræver almindelig vedligeholdelse, hvor du årligt gennemgår taget for skader forårsaget af vind, sne, kraftig regn m.m. Desuden bør du jævnligt rense tagrender, tagnedløb samt afløb ved niveaufri adgang. Hvis det pågældende hus ikke har store tagudhæng, kræver facader og vinduer også løbende vedligeholdelse.
 • For at undgå fugtproblemer, skal du være opmærksom på, at eventuelle ændringer af husets ydre (fx supplerende isolering af vægge, tag, gulve m.m.) skal udføres korrekt efter gældende konstruktionsprincipper.

Andet

 • Store vinduespartier med solindfald kan få temperaturen i et rum til at svinge mellem koldt og varmt meget hurtigt. Om sommeren vil dette opleves som overophedning og som nedkøling om vinteren.
 • Fuger omkring døre og vinduer kan være udført med et ekspanderende fugebånd, som kan sidde løst, hvis fugebredden varierer meget. Du bør derfor tjekke, at den nederste vandrette fuge er en tilbagetrukket elastisk fuge, som forhindrer at vandet drænes bort.
Eksempel på hustype
Billedet er et eksempel på lavenergihuset.

Bygningsreglementet

 • Fra 2010 til 2015 er der bygget mange huse efter bygningskravene i Bygningsreglementet 2010. Der er hertil bygget mange huse efter kravene til lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020. Generelt lægges bl.a. vægt på forbedret isolering af konstruktioner, minimering af kolde områder (kuldebroer), øget tæthed, overophedning og anvendelse af
  alternative opvarmningssystemer (fx solvarme, solceller, jordvarme og ventilation med varmegenvinding.)

Kloaksystemer

 • Kloaksystemer er gennem tiderne lavet på forskellige måder og af forskellige materialer. Alt efter hvornår kloaksystemet er fra, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om kloaksystemer her.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen – Huseftersynsinfo

Se flere hustyper