Trafikstøj: Tjek om der er risiko for støj i boligen

Støj fra veje, toge og tung trafik kan være både generende og sundhedsskadeligt. Søg på en adresse her og se, om der er risiko for trafikstøj i boligen.

Trafikstøj: Tjek om der er risiko for støj i boligen

En jernbane i baghaven eller en motorvej som nabo forstyrrer ikke bare roen på matriklen. Det kan også have store sundhedsskadelige konsekvenser, hvis du udsættes for støj i længere tid. Se her, hvilke risici støjen kan medføre, hvilke støjgrænser der anbefales, og hvad du selv kan gøre for at mindske støjniveauet i din bolig.

Støj kan skade dit helbred

”Man hører faktisk ikke trafikstøjen, når man har boet her i noget tid.” Sådan kan det lyde ganske overbevisende fra en sælger eller en ejendomsmægler, når du kigger på bolig.

Men selvom støjen måske bliver en naturlig del af hverdagens lydkulisse, kan længere tids støjbelastning være sundhedsskadeligt.

Verdenssundhedsorganisationen WHO konkluderede på baggrund af en undersøgelse fra 2011, at trafikstøj årligt koster mindst 1.000.000 sunde leveår i Vesteuropa.  Og ifølge en hvidbog lavet af Rambøll er der flere mennesker, der dør af trafkstøj, end der bliver dræbt i trafikken.

Togstation i baghaven
Et tog i baghaven kan skade din sundhed

Støjgener kan nemlig efter længere tids påvirkning føre til bl.a. søvnbesvær og forhøjet blodtryk. Og det kan give øget risiko for stress, hjertekarsygdomme, diabetes og kræft.

Derudover er kommunikationsbesvær, nedsat ydeevne og nedsat indlæringsevne hos børn på WHOs liste over støjens skadelige virkninger.

I 2003 fik den daværende regering lavet en vejstøjsstrategi, som indeholder en række initiativer, der skal styrke det statslige arbejde med at reducere støj.

Strategien giver også et bud på omfanget af trafikstøjens sundhedsmæssige konsekvenser, og anslår bl.a. at 800 til 2200 danskere årligt indlægges med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af den ekstra risiko, som trafikstøj giver. Samt at 200 til 500 danskere årligt dør for tidligt som følge heraf.

Samtidig peger andre undersøgelser på flere sundhedsskadelige virkninger:

  • Blodpropper i hjertet:
    En 10 dB stigning i vejtrafik giver en 12% øget risiko for blodprop i hjertet. Det svarer til ca. 330 nye tilfælde i Danmark hvert år. Dette konkluderes i en undersøgelse fra 2012 fra Kræftens Bekæmpelse.
  • Diabetes:
    5% af alle nye diabetestilfælde i Danmark opstår på baggrund af trafikstøj. Det svarer til, at ca. 1400 danskere årligt får diagnosticeret diabetes som følge af trafiktøj. Dette konkluderes i en dansk undersøgelse fra 2012.
  • Blødning eller blodprop i hjernen:
    Folk med bopæl i trafikstøjbelastede områder er udsat for øget risiko for blødning eller blodprop i hjernen. Faktisk viser disse beregninger, at 5% af alle slagtilfælde i Danmark skyldes vejstøj. Dette konkluderes i en dansk undersøgelse fra 2011.

Støjgrænser for trafikstøj

Støj måles i decibel (dB). På skalaen her kan du se, hvad antallet af dB kan sammenlignes med.

dB støjskala
Støjskalaen viser, hvor meget forskellige dB ca. svarer til.

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende grænseværdier for vejtrafik, som fx bruges, når nye boligområder skal opføres langs trafikerede veje, og når støjgener ved eksisterende boliger skal vurderes.

De vejledende støjgrænser udtrykker det støjniveau, som Miljøstyrelsen vurderer som acceptabelt både miljømæssigt og sundhedsmæssigt. Holder støjen sig under disse værdier, forventes den ikke at have sundhedsskadelige virkninger.

Her angives støjen som en ”døgnvægtet middelværdi”. Når denne regnes ud, tillægger man støj om aftenen (kl. 19 til 22) et såkaldt genetillæg på 5 dB. Og støj om natten (kl. 22 til 07) får et genetillæg på 10 dB.

De vejledende støjgrænser er:

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer) 58 dB
Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser) 53 dB
Rekreative områder i eller nær byområder: (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) 58 dB
Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler) 58 dB
Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.)  63 dB

Ifølge Rambølls hvidbog om trafikstøj fra 2016 bliver 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Tjek risikoen for trafikstøj på Bolighed

På Bolighed kan du hurtigt se, om der er risiko for trafikstøj ved den bolig, du overvejer at købe. På baggrund af Miljøstyrrelsens Støj-Danmarkskort viser vi, om der er målt trafikstøj på adressen, og hvor meget det evt. larmer.

Miljøstyrelsens Støj-DanmarkskortSe Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort her.

Støjbelastningen indtegnes på kortet i forskellige farver alt efter antallet af decibel. Du skal bare huske først at vælge, hvilken type støj og måling, du vil se på kortet.

Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskort viser opmålinger af støjniveauet langs de største jernbaner og veje forskellige steder i Danmark. Kortet er mest detaljeret omkring de større byer, hvor kommunerne København, Aarhus, Odense og Aalborg har kortlagt vejstøjen i 2011 til 2012.

Transportministeriet har i samme periode kortlagt støjen fra landets største veje og jernbaner, og disse vises også på Støj-Danmarkskortet.

Du kan gå mere i dybden med, hvad Støj-Danmarkskortet viser, og hvordan målingerne er foretaget her.

Sådan kan du selv måle støj ved din bolig

Faktisk kan du selv måle støjniveauet i eller uden for din bolig ganske let. Har du en smartphone findes der forskellige gratis apps, som kan bruges til at måle støjniveauet.

Dog bør disse kun bruges som vejledende, da bl.a. telefonens mikrofon kan have betydning for resultatet.

HUSK…
Har du brug for en meget præcis måling af støjen, skal der anvendes professionelt måleudstyr.

Har du en Android, kan du fx hente app’en Sound Meter, og har du en iPhone kan du fx hente app’en Noise Exposure, som er udviklet af den svenske pendant til Arbejdstilsynet.

Støjværn og lydisolering af boligen

Bor du i et støjbelastet område, kan du gøre forskellige ting for at mindske støjen både i og uden for boligen.

Lydisolering af selve boligen er en god og effektiv løsning mod støjgener. Her har det størst effekt at lydtætne dine vinduer.

Nyere tolagsvinduer er i sig selv bedre til at holde støjen ude end ældre vinduer. Men man kan også købe vinduer, hvor både udformning, ruden og rammen er specialudviklet med henblik på lyddæmpning. Disse kan være særdeles effektive og begrænse støjen helt op til 50 dB.

Tolags-termoruder mindsker støj
Nyere tolags-termoruder holder støjen bedre ude end ældre vinduer.

Hvis dine vinduer ikke trænger til at blive skiftet, kan du dog også lydisolere dine eksisterende vinduer. Fx kan du vælge at montere et forsatsvindue, som kan være en god løsning ved ældre boliger, hvor man ønsker at bevare de oprindelige vinduer. Forsatsvinduet monteres som et ekstra vindueslag i en separat karm med god afstand til den eksisterende rude.

Har du derimod nyere termoruder i din bolig, kan du muligvis skifte selve ruden til en lyddæmpende energirude. Vær dog opmærksom på om ruden passer til karmens tykkelse.

Er du husejer, kan du også vælge at opsætte en støjskærm i din have. Denne har en dæmpende effekt, så mindre støj trænger ind i haven, og dermed også ind i boligen.

En effektiv støjskærm skal være solid og tung. Det kunne fx være en murstensmur eller et massivt plankeværk, som opføres, så det dækker for støjkilden. Er der tale om en vej, skal støjværnet altså helst være så langt, at du ikke kan se vejen fra haven. Samtidig skal skærmen gerne være et par meter høj.

Husk…
Der kan være regler for, hvor højt et hegn, du må sætte op i din have af hensyn til naboerne. Se hegnsloven 
her.